Aby otrzymywać potwierdzenia z rejestracji drogą mailową proszę uważnie przeczytać poniższe informacje i wyrazić formalną zgodę zaznaczając pole wyboru. Następnie proszę postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami, które wyświetlą się po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Po wprowadzeniu Państwa adresu mailowego do naszego systemu każda rejestracja jak i odwołanie zostanie potwierdzona wiadomością na podany adres mailowy. Dodatkowo będą Państwo informowani o zbliżających się terminach wizyt - pierwsze przypomnienie o zbliżającej się wizycie zostanie wysłane na 14 dni przed, kolejne na dwa dni przed terminem. Przypomnienia będą automatycznie wysyłane także w sprawie wizyt zarejestrowanych innymi kanałami niż rejestracja internetowa (przez telefon, lub bezpośrednio w naszych placówkach). Przypomnienie zostanie wysyłane w sprawie wizyt do wszystkich lekarzy także do specjalistów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (Imienia, nazwiska i adresu e-mail) przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki ul. Bol. Śmiałego 33, 70- 347 Szczecin w celu realizacji usługi rejestracji internetowej jak również w celach marketingowych. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym podmiotom. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jej danych. Administrator przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb świadczenia usługi rejestracji internetowej.

Powrót do strony rejestracji internetowej