Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 18 czerwca 2018

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
  ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin
  tel.: 91 434 91 00
  sekretariat@womp.szczecin.pl
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mailiod@womp.szczecin.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z WOMP – ZCLiP w celu realizacji usług medycznych, w tym laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym WOMP – ZCLiP (Administrator) zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa, w tym RODO.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1318), w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat, bądź przez inny okres wskazany w art. 29 w/w ustawy.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Więcej aktualności

Data publikacji: 11 lipca 2024

Nowa lokalizacja Pracowni USG w Stargardzie

Więcej informacji

Data publikacji: 1 lipca 2024

Chłodniej w szczecińskich WOMP-ach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Mammografia skryningowa: zgłaszają się coraz młodsze pacjentki

Więcej informacji