Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia

Zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. ( Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm. ) do zadań Działu należy realizacja zadań służby medycyny pracy , a w szczególności :

 • wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie
 • prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
 • udzielanie konsultacji p.j.s.m.p i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • prowadzenie sprawozdawczości z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy
 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza, pielęgniarki lub psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Zgłoszenie podjęcia działalności przez podstawową jednostkę medycyny pracy powinno zawierać:

 1. nazwę podstawowej jednostki służby medycyny pracy albo imię i nazwisko;
 2. adres miejsca wykonywania praktyki, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c i ust. 3 pkt 1 , albo adres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2;
 3. oznaczenie podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej i adres tego zakładu, jeżeli zgłoszenia dokonuje podstawowa jednostka służby medycyny pracy będąca zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej wydzieloną w celu sprawowania profilaktycznej opieki nad pracującymi;
 4. numer prawa wykonywania zawodu;
 5. termin podjęcia lub zakończenia działalności
 6. informacje o dodatkowych kwalifikacjach do przeprowadzania badań profilaktycznych lub wykonywania zadań służby medycyny pracy.

Wzory formularzy zgłoszenia lub zakończenia działalności w załączeniu:

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Inspekcją Pracy, pracodawcami i innymi instytucjami w zakresie wynikającym z ustawy o służbie medycyny pracy.

KONTAKT:

Kierownikiem Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia jest
lek. med. Małgorzata Torzewska-Pawłowska,
specjalista medycyny pracy,
tel. 91-43 -49- 140,
e-mail: torzewska.malgorzata@womp.szczecin.pl

W dziale pracują:

 • Aleksandra Tyrlik – specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej
 • Joanna Gisicka – specjalista ds. sprawozdawczości i dokumentacji medycznej

tel. 91 43-49-139,
e-mail: metorg@womp.szczecin.pl

 

Więcej aktualności

Data publikacji: 29 września 2023

Nowoczesny sprzęt trafił do przychodni WOMP

Więcej informacji

Data publikacji: 29 września 2023

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Pani Anieli Rogozińskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 września 2023

Kondolencje dla Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza

Więcej informacji