Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Lekarz

Konsultacje wykonywane przez WOMP – ZCLiP na wniosek lekarza:

Konsultacje podstawowych jednostek medycyny pracy udzielane są w przypadkach trudnych orzeczniczo.

Lekarze służby medycyny pracy (podstawowe jednostki służby medycyny pracy) mogą skierować do Działu Konsultacyjno-Orzeczniczego WOMP – ZCLiP osoby badane (np. pracowników) wraz z charakterystyką stanowiska pracy ze sformułowaniem problemu orzeczniczego na Skierowaniu. Po przeprowadzeniu konsultacji  w WOMP – ZCLiP, wydawana jest Karta Informacyjna z odpowiedzią dla lekarza kierującego.

Rejestry uprawnionych lekarzy, psychologów i pielęgniarek służby medycyny pracy

WOMP – ZCLiP prowadzi na podstawie ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 roku następujące rejestry:

  1. Rejestr lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, gdzie wpisany może być lekarz spełniający określone w przepisach  kwalifikacje
  2. Rejestr zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, gdzie wpisany może być psycholog spełniający określone w przepisach  kwalifikacje
  3. Rejestr pielęgniarek służb medycyny pracy dla pielęgniarek posiadających  kwalifikacje Pielęgniarki służby medycyny pracy lub Pielęgniarki – specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących

Aby dokonać wpisu do rejestrów uprawnionych lekarzy, psychologów i pielęgniarek  należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu do stosownego rejestru skierowany do Dyrektora WOMP – ZCLiP z załączonymi dokumentami:

  • kserokopie dyplomu  i dokumentacji poświadczającej posiadanie określonych kwalifikacji
  • w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji – kopia karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego w programie specjalizacji z medycyny pracy

Wszystkie dokumenty wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem:

  • wykaz lekarzy uprawnionych do sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej
  • wykaz  psychologów prowadzących działalność w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Szkolenia

Informacje o zbliżających się szkoleniach będą zamieszczane na bieżąco.

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji