Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Strefa Pacjenta

Informacja dla pacjentów WOMP – ZCLiP dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin
  tel.: 91 434 91 00, sekretariat@womp.szczecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@womp.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z WOMP – ZCLiP w celu realizacji usług medycznych, w tym laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym WOMP – ZCLiP (Administrator) zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
  Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa, w tym RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1318), w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat, bądź przez inny okres wskazany w art. 29 w/w ustawy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Więcej informacji:

 1. Profilaktyka
 2. Wskazówki przed badaniami
 3. Cennik
 4. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych
 5. Zasady przyjęcia i rejestracji
 6. Przydatne adresy
 7. Prawa pacjenta
 8. Skargi i wnioski
 9. Dokumentacja medyczna
 10. Rejestracje
 11. Zaopatrzenie ortopedyczne – sklep

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 stycznia 2021

Rehabilitacja w nowoczesnych warunkach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 stycznia 2021

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Więcej informacji

Data publikacji: 7 stycznia 2021

REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Więcej informacji

Szanowni Pacjenci,

Informujemy, że jest możliwość internetowej rejestracji na TELEPORADY do lekarza POZ (lekarz pierwszego kontaktu). Elektroniczna rejestracja zwiększy możliwości kontaktu z naszą przychodnią.
Dodatkowo już od 18.01.2021 udostępnimy nową możliwość w naszej Rejestracji Internetowej. Będzie można złożyć zapotrzebowanie do swojego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej na eReceptę na leki przyjmowane na stałe.
Rejestracji można dokonać na stronie rejestracja.womp.szczecin.pl

Numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLiP:

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 1 przy ul.Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie: +48 91 43 49 200 (7.00 - 18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane bezpośrednio u lekarza rodzinnego.

 • Przychodnia WOMP-ZCLiP nr 2 przy ul.Kopernika 18 w Szczecinie:
 • +48 91 422 50 18 (7.30 - 18.00)
 • +48 91 481 73 01 (7.30-18.00)

WIZYTY DOMOWE LEKARZA RODZINNEGO - umawiane pod nr tel.: +48 91 48 17 303.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną informujemy, że kontakt telefoniczny z przychodniami WOMP-ZCLiP w Szczecinie i Stargardzie może być czasowo utrudniony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.  Ponadto zwracamy się z prośbą o nie przedłużanie rozmów telefonicznych z pracownikami rejestracji, ponieważ wydłuża to czas oczekiwania na połączenie pozostałym dzwoniącym osobom.