Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Strefa Pacjenta

Informacja dla pacjentów WOMP – ZCLiP dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin
  tel.: 91 434 91 00, sekretariat@womp.szczecin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod@womp.szczecin.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c, d i e oraz art. 9 ust.2 lit. h RODO.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z WOMP – ZCLiP w celu realizacji usług medycznych, w tym laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którym WOMP – ZCLiP (Administrator) zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
  Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa, w tym RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1318), w tym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat, bądź przez inny okres wskazany w art. 29 w/w ustawy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

Więcej informacji:

 1. Profilaktyka
 2. Wskazówki przed badaniami
 3. Cennik
 4. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych
 5. Zasady przyjęcia i rejestracji
 6. Przydatne adresy
 7. Prawa pacjenta
 8. Skargi i wnioski
 9. Dokumentacja medyczna
 10. Rejestracje
 11. Zaopatrzenie ortopedyczne – sklep

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji