Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie (WOMP – ZCLiP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://womp.szczecin.pl.

Dane teleadresowe:

WOMP – ZCLiP
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

Strona internetowa: www.womp.szczecin.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów lub innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty, plakaty, grafiki, zdjęcia opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niezgodne z następujących powodów:

 • Niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  • nie wszystkie dokumenty pdf są dostępne cyfrowo (dokumenty utworzone poprzez skan dokumentu papierowego, błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty w formatach doc, docx są dostępne cyfrowo (błędy w formatowaniu, brak tekstów alternatywnych);
  • nie wszystkie dokumenty wygenerowane przez inne podmioty są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały błędnie przygotowane, bądź zostały przekazane wyłącznie w formie papierowej, a WOMP – ZCLiP nie posiada uprawnień do edycji takich dokumentów;
  • brak zgodności ze standardem WCAG 2.1 AA w zakresie podpowiadania danych wejściowych (1.3.5), odstępów w tekście (1.4.12), podpowiedzi po najechaniu na element lub zaznaczeniu elementu (1.4.13), oraz komunikatów o stanie (4.1.3).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:

Metoda przygotowania oświadczenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez WOMP – ZCLiP w Szczecinie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kierownik Przychodni WOMP – ZCLiP, dane kontaktowe: azoltowska@womp.szczecin.pl (Dział Marketingu). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 43 49 118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

WOMP – ZCLiP powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, WOMP – ZCLiP niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, WOMP – ZCLiP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy WOMP – ZCLiP odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej dużej aktualizacji strony internetowej:

Skróty klawiszowe:

Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

We wszystkich jednostkach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie, tj:

 • Przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w Szczecinie,
 • Przychodni nr 2 przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie,
 • Przychodni nr 3 przy ul. Kopernika 18 w Szczecinie,
 • Przychodni nr 4 przy ul. Mickiewicza 18 w Stargardzie,
 • Przychodni nr 5 przy ul. Żołnierza 12 w Szczecinie,

znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Dźwigi pionowe wyposażone są w zapowiedzi głosowe.

Przeszklenia w drzwiach wejściowych wykonane są z bezpiecznego szkła z dodatkowym oznaczeniem w postaci taśmy ostrzegawczej.

W budynkach górny poziom wycieraczek zewnętrznych został zlicowany z poziomem podłogi lub zamontowano listwy najazdowe wyrównujące różnice poziomów.

Przy wszystkich budynkach WOMP znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. We wszystkich jednostkach dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy nie posiada tłumacza języka migowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej aktualności

Data publikacji: 30 października 2020

Dodatkowe numery OGÓLNEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ WOMP-ZCLIP

Więcej informacji

Data publikacji: 28 października 2020

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w ramach POZ

Więcej informacji

Data publikacji: 20 października 2020

Ruszamy z gimnastyką korekcyjną dla dzieci

Więcej informacji