Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Dewizą Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie jest :

DBAŁOŚĆ O KAŻDEGO PACJENTA – ZAWSZE I WSZĘDZIE

Swoją misję WOMP – ZCLiP realizuje wykorzystując najlepszą wiedzę, doświadczenie personelu oraz nowe technologie medyczne poprzez organizowanie i udzielanie wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia.

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY- ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM LECZENIA i PROFILAKTYKI z siedzibą w Szczecinie ustala politykę zintegrowanego systemu zarządzania dotyczącą jakości, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Politykę zintegrowanego systemu zarządzania rozumiemy jako:

  • spełnianie wymagań aktów normatywnych, w tym w szczególności Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez realizowanie umów,

  • realizowanie praw pacjenta,

  • terminową realizację wizyt udzielanych świadczeń,

  • poprawę zarządzania zintegrowanym systemem poprzez ciągłe szkolenie pracowników, podnoszenie ich świadomości oraz angażowanie w działania na rzecz jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

  • ciągłe doskonalenie oraz rozwijanie zintegrowanego systemu zarządzania,

  • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska oraz ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez optymalizację gospodarki odpadami,

  • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących środowiska oraz bhp,

  • zapewnienie odpowiednich zasobów osobowych i technicznych w celu wrażania polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

Gwarancją prawidłowego zarządzania zintegrowanym systemem jest stałe podnoszenie świadomości pracowników. Pracownicy organizacji znają, rozumieją oraz realizują cele i zadania wynikające z wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania.

Niniejsza polityka jest okresowo przeglądana i weryfikowana.

Zintegrowanym systemem zarządzania zarządza Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie, posiada poniższe certyfikaty z normami ISO dotyczącymi:

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji