Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Kierowca

W naszej poradni wykonywane są kompleksowo wszystkie badania dla kierowców i kandydatów na kierowców, w tym:

 • Kandydaci ubiegający się o prawo jazdy na kierowców i kierowcy wnioskujący osobiście o badanie, w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami. Osoby te podlegają badaniom  na podstawie z art. 75.1 p. 1, 2 ustawy z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.)
 • kierowcy skierowani przez starostę na badania. Kierowcy ci badani są w  naszym Ośrodku w trybie określonym w ustawie z dnia 05.01.2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity z dnia 12.03.2014r. Dz. U. z 2014r., poz. 600 z późn. zm.), zgodnie z art. 75.1 p. 3 – 5 to osoby podlegające badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu określenia  braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami:
  • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
  • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
  • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

WAŻNE! ZGODNIE Z § 10, UST. 1 POWYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIA JEDNOSTKAMI UPRAWNIONYMI DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 75, UST. 1, PKT. 3 – 5 USTAWY SĄ WOJEWÓDZKIE OŚRODKI MEDYCYNY PRACY,WŁAŚCIWE ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA OSOBY BADANEJ.

Kierowca zgłaszający się na badanie powinien być na czczo i musi okazać:

 • aktualny dokument potwierdzający tożsamość
 • skierowanie na badanie lekarskie lub decyzję o skierowaniu na badania lekarskie (oryginał), jeżeli badanie odbywa się w trybie art. 75.1 p. 3 – 5 ustawy
 • kserokopię dokumentacji medycznej dotyczącą schorzeń rozpoznanych i leczonych,
 • książeczkę wojskową (mężczyźni)
 • zobowiązane są do przedłożenia do badania: karty konsultacyjnej diabetologicznej lub karty konsultacyjnej neurologicznej.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub osobiste zarejestrowanie się w rejestracji Poradni Medycyny Pracy w Szczecinie:

 • ul. Bolesława Śmiałego 33
 • na V piętrze
 • telefon
  • 91 4349170,
  • 91 485 00 58

Badania psychologiczne:

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie psychologiczne, wystawione przez starostę lub badającego lekarza, mogą je wykonać u uprawionego psychologa w Poradni Psychologicznej WOMP – ZCLiP

Więcej aktualności

Data publikacji: 11 lipca 2024

Nowa lokalizacja Pracowni USG w Stargardzie

Więcej informacji

Data publikacji: 1 lipca 2024

Chłodniej w szczecińskich WOMP-ach

Więcej informacji

Data publikacji: 18 czerwca 2024

Mammografia skryningowa: zgłaszają się coraz młodsze pacjentki

Więcej informacji