Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Rejestracja internetowa

W celu skorzystania z rejestracji internetowej WOMP-ZCLiP w Szczecinie należy dokładnie zapoznać się z instrukcją >>pobierz<< , która zawiera wszelkie niezbędne informacje.

 

Rejestracja internetowa

 

Wysyłając do nas maila z danymi osobowymi wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi rejestracji internetowej, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
Oświadczacie, że zapoznaliście się z Klauzulą informacyjną przedstawioną poniżej i ją rozumiecie.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest świadczeniodawca, u którego dokonywana jest rezerwacja terminu wizyty lekarskiej:
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki,
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70 – 347 Szczecin tel.: 91 434 91 00,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@womp.szczecin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją rezerwacji terminu wizyty.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa powyżej, o ile wcześniej nie zostanie przez Panią/Pana zgłoszony skuteczny sprzeciw lub do momentu odwołania zgody, o ile nie stanowią inaczej aktualne przepisy prawa.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania rezerwacji terminu wizyty.
6. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W pozostałym zakresie, obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO będzie spełniany przez Świadczeniodawcę za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych, w tym poprzez korespondencję e-mail oraz jego stronę www.

Więcej aktualności

Data publikacji: 2 kwietnia 2024

Kondolencje dla lek. Danuty Felcenloben-Główczewskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 27 marca 2024

Kondolencje dla rodziny i bliskich śp. Bożeny Bryniarskiej

Więcej informacji

Data publikacji: 14 marca 2024

Kondolencje dla Pani Beaty Wasilewskiej

Więcej informacji