Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki

Data publikacji: 14 września 2020

Przychodnia nr 1 (ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin)

Sekretariat:

Sekretariat FAX:

Rejestracja Ogólna:

Opieka nocna i świąteczna:

Rejestracja Chorób Zawodowych i Młodocianych:

Rejestracja Medycyny Pracy:

Rejestracja Poradni położniczo-ginekologicznej:

Rejestracja RTG:

Rejestracja Laboratorium:

Dział Organizacji Nadzoru i Szkolenia – METORG

(umowy w zakresie medycyny pracy):

Dział Medycyny Pracy:

Dział Konsultacyjno-Orzeczniczy:

Dział Finansowo-Księgowy:

Dział Rozliczeń i Analiz Statystycznych:

Dział Kadrowo-Płacowy:

Dział organizacyjny:

Dział Informatyki:

Dział Administracyjno- Techniczny:

  • 91 43 49 124 – dział administracyjny
  • 91 43 49 125 – dział techniczny
  • 91 43 49 206 – konserwator aparatury medycznej
  • E-mail: techniczny@womp.szczecin.pl

Dział Marketingu:

Rzecznik Prasowy:

Inspektor Ochrony Danych:

Załatw Sprawę – ePUAP (ESP)

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP – użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Adres skrzynki podawczej: /womp-zclip/Skład_ESP

Adres do e-Doręczeń: AE:PL-86246-50321-ASIHF-16

Więcej aktualności

Data publikacji: 20 maja 2024

Miesiąc zdrowia rodziny- profilaktyka na pierwszym planie

Więcej informacji

Data publikacji: 16 maja 2024

Coraz więcej pacjentów w poradni urologicznej

Więcej informacji

Data publikacji: 9 maja 2024

9 maja: Dzień Okulistyki – pełna diagnostyka okulistyczna w jednym miejscu

Więcej informacji